Statuten OGh

Statuten Oracle Gebruikersclub Holland

 

vooraf
De algemene ledenvergadering van de vereniging heeft op tien september tweeduizend negen besloten tot wijziging van de artikelen 6, 7, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19 en 23 van de vereniging

"STATUTEN

Naam, zetel

Artikel 1

De naam van de vereniging luidt: "Oracle Gebruikersclub Holland".

De vereniging is gevestigd in 's-Gravenhage.

Doel

Artikel 2

De vereniging heeft ten doel:

1.   het bevorderen van efficiënt en effectief gebruik van de Oracle produkten en hiermee verband houdende programmatuur door uitwisseling van informatie binnen de gebruikersclub zelf en tussen de gebruikersclub en de Oracle organisatie, omtrent het juiste gebruik en de gebruiksmogelijkheden van dit systeem cum annexis, welke doelstellingen zullen worden nagestreefd bij voorkeur maar niet uitsluitend in het Nederlandse taalgebied binnen Europa;

2.   het kenbaar maken aan de Oracle organisatie van wensen ten aanzien van het toevoegen of wijzigen van gebruiksmogelijkheden van dit systeem cum annexis, welke doelstellingen zullen worden nagestreefd in het Nederlandstalige gebied binnen Europa.

Artikel 3

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

1.   het organiseren van bijeenkomsten ten behoeve van overdracht en uitwisseling van kennis en ervaring;

2.   het desgewenst instellen van werkgroepen;

3.   het onderhouden van contacten voorzover nodig, nuttig en wenselijk met andere Oracle Users Groups binnen en buiten Europa;

4.   alle andere wettige middelen die hiertoe bevorderlijk zijn.

Duur

Artikel 4

De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.

Verenigingsjaar

Artikel 5

Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met één en dertig december.

Lidmaatschap

Artikel 6

De vereniging kent leden en toehoorders.

Als lid kunnen slechts worden toegelaten natuurlijke personen en rechtspersonen en niet rechtspersoonlijkheid bezittende organisaties die een bonafide belangstelling hebben in de Oracle produkten.

Als toehoorder kunnen worden toegelaten natuurlijke personen die een bonafide belangstelling hebben in de Oracle produkten. De toehoorders hebben geen stemrecht. Bij huishoudelijk reglement kunnen de rechten van toehoorders worden vastgelegd.

Artikel 7

1.   Als lid kunnen alleen zij worden toegelaten die hun zakenadres casu quo feitelijke vestiging hebben binnen het Nederlandstalige gebied in Europa.

2.   Degene die lid wil worden, geeft zich daartoe schriftelijk op bij de secretaris. Indien door degene die lid wil worden bij zijn schriftelijke opgave tevens een elektronisch adres bekend wordt gemaakt met als doel opneming in het ledenregister, houdt deze bekendmaking tevens de instemming in om alle kennisgevingen en mededelingen alsmede oproepingen voor een vergadering langs elektronische weg te krijgen toegezonden.

3.   Het bestuur beslist in hoogste ressort over de toelating als lid of als toehoorder.

4.   De secretaris geeft van een beslissing als genoemd bij sub 3 onverwijld schriftelijk kennis aan de kandidaat.

5.   De rechtspersoon en de niet-rechtspersoonlijkheid bezittende organisatie die lid is geworden kan slechts door één vertegenwoordiger haar lidmaatschapsrechten uitoefenen.

6.   De vertegenwoordiger bedoeld in het vorige lid verliest het recht zijn organisatie in de vereniging te vertegenwoordigen indien hij geen deel meer uitmaakt van dan wel geen dienstverband meer heeft met die organisatie.

Einde lidmaatschap

Artikel 8

1.   Het lidmaatschap eindigt:

      a.   door overlijden;

      b.   door schriftelijke opzegging, hetgeen te allen tijde kan geschieden zonder inachtneming van een opzegtermijn;

      c.   door schriftelijke opzegging namens de vereniging hetgeen te allen tijde en zonder inachtneming van een opzegtermijn kan geschieden door het bestuur wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt als ook wanneer redelijkerwijze van het bestuur niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren en voorts ingeval van faillissement aanvrage tot surseance van betaling van een lid, alsmede wanneer een lid, natuurlijk persoon zijnde onder curatele wordt gesteld en in geval een lid geen belang meer heeft in de Oracle produkten;

       d.  door ontzetting, die alleen door het bestuur kan worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

       e.  door ontbinding van de rechtspersoon van de niet rechtspersoonlijkheid bezittende organisatie.

2.   Ten aanzien van een bestuurslid geschiedt zowel de opzegging namens de vereniging als de ontzetting door de Algemene Ledenvergadering. Hem staat geen beroep open als hierna bedoeld.

3.    Degene, ten aanzien van wie een besluit tot ontzetting is genomen, wordt ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Hem staat binnen vier weken na ontvangst van de kennisgeving beroep open op de Algemene Vergadering. Het beroep moet schriftelijk worden ingediend bij de secretaris.

4.   Het beroep wordt behandeld op de eerstkomende Algemene Vergadering, tenzij de betrokkene te kennen geeft dat het beroep behandeld moet worden op een binnen vier weken na ontvangst van het ingediende beroep door het bestuur bijeen te roepen Algemene Vergadering ter behandeling van het beroep.

      De betrokkene wordt in de gelegenheid gesteld om zich tijdens de behandeling van het beroep op de Algemene Vergadering te verdedigen.

5.   Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is de betrokkene geschorst, evenwel met dien verstande dat hij bevoegd is de Algemene Vergadering, waarin op het beroep wordt beslist, tijdens de behandeling van het beroep bij te wonen en dan het woord te voeren. Hij heeft echter geen stemrecht.

Rechten en verplichtingen

Artikel 9

Onverminderd het overige bij de wet of deze statuten bepaalde, hebben de leden het recht om van de door het bestuur aan te wijzen faciliteiten en eigendommen van de vereniging gebruik te maken. Dit gebruik moet geschieden overeenkomstig de bestaande of nog te maken reglementen, besluiten en gebruiken, en onder de voorwaarde, als door het bestuur zijn of zullen worden vastgesteld.

Financiën

Artikel 10

1.   De financiële middelen van de vereniging bestaan onder meer uit contributies, no show boetes, inschrijfgelden voor bijeenkomsten en symposia, donaties en inkomsten uit activiteiten verband houdende met de doelstellingen van de vereniging.

2.   Het boekjaar is het verenigingsjaar.

3.   Het bestuur is verplicht zodanig aantekening te houden van het vermogensbestand van de vereniging, dat daaruit te allen tijde haar rechten en plichten worden gekend.

4.   De door de leden verschuldigde contributie worden vastgesteld door de Algemene Vergadering. Overige financiële bijdragen (zoals deze nader in het huishoudelijk reglement kunnen worden aangeduid) worden door het bestuur vastgesteld.

      Tevens kan de Algemene Vergadering besluiten dat bij de aanvang van het lidmaatschap een door haar vast te stellen entreegeld verschuldigd is.

5.   Het bestuur bepaalt op welke wijze en op welke datum uiterlijk aan de financiële verplichtingen moet zijn voldaan.

6.   Leden van wie het lidmaatschap een aanvang heeft genomen of is geëindigd, zijn over het jaar waarin de aanvang of het einde plaatsvindt, de contributie en overige financiële verplichtingen voor het geheel verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.

7.   Het bestuur kan, wanneer dit naar zijn oordeel redelijk is, besluiten dat het door een lid verschuldigde geheel of gedeeltelijk niet zal worden ingevorderd. Een zodanig besluit wordt de betrokkene door de penningmeester schriftelijk medegedeeld, waarna binnen dertig dagen betaling moet plaatsvinden van het bedrag, dan wel wordt ingevorderd, bij gebreke waarvan het besluit vervalt.

8.   Alle op de invordering van gelden vallende kosten, komen voor rekening van de betrokkene. De invordering van gelden met buitengewone middelen, zoals door tussenkomst van een incassobureau of deurwaarder geschiedt krachtens bestuursbesluit.

9.   Op toehoorders is het vorenstaande van overeenkomstige toepassing.

Bestuursmacht

Artikel 11

Na voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering is het bestuur bevoegd in naam van de leden rechten te bedingen en verplichtingen aan te gaan.

Voorts behoeft het bestuur de voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering tot het aangaan van geldleningen en tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren, huren of verhuren van registergoederen, tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk schuldenaar medeverbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.

Bestuur

Artikel 12

1.   Het bestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoogste negen leden, die worden gekozen door de Algemene Vergadering uit de leden, behoudens het bepaalde in lid 3.

2.   De Oracle-organisatie, gevestigd te De Meern, heeft het recht naast de bestuursleden die door de leden zijn gekozen, één bestuurslid te benoemen en het recht deze te allen tijd te ontslaan. Deze behoeft geen lid van de vereniging te zijn.

      Tot bestuurslid zijn slechts verkiesbaar de leden, met inbegrip van daartoe aangewezen vertegenwoordigers van leden, zijnde rechtspersonen of niet-rechtspersoonlijkheid bezittende organisaties.

      Het bestuur bestaat tenminste uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

       Het bestuur kiest uit haar midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

      De door de leden gekozen bestuursleden worden benoemd, geschorst en ontslagen bij besluit van de Algemene Vergadering.

3.   Jaarlijks treedt om en nabij de helft van het aantal bestuursleden af volgens een door het bestuur zodanig op te maken rooster dat elke twee jaar alle bestuurleden zijn afgetreden. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.

4.   Nieuwbenoemde bestuursleden aanvaarden hun functie terstond na hun benoeming en nemen op het rooster van aftreden de plaats van hun voorganger in. De Algemene Vergadering kan voor de aanvaarding echter een ander tijdstip vaststellen.

5.   Voor bestuursleden gekozen door de leden houdt het einde van het lidmaatschap tevens in het einde van het bestuurslidmaatschap.

6.   Een bestuurslid kan te allen tijde zelf ontslag nemen.

7.   Wanneer door vacatures in het bestuur het aantal bestuursleden daalt beneden het minimum, wordt binnen drie maanden een Algemene Vergadering gehouden ter vervulling daarvan.

8.   De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een door het bestuur op te stellen voordracht.

9.   Leden kunnen zich kandidaat stellen door schriftelijke aanmelding bij het secretariaat tot dertig dagen voor de algemene vergadering. De aankondiging zal dientengevolge uiterlijk vijftig dagen voor de Algemene Vergadering plaatsvinden.

Commissies, adviseurs

Artikel 13

1.   Onverminderd zijn eigen verantwoordelijkheid kan het bestuur zich ter uitvoering van zijn taak voorts doen bijstaan door (externe) adviseurs of commissies welke door het bestuur worden benoemd.

2.   De adviseurs en/of de samenstelling van de commissies, bedoeld in lid 1, worden door het bestuur aan de Algemene Vergadering bekend gemaakt.

Vertegenwoordiging

Artikel 14

Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.

De vereniging wordt mede vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met de secretaris of de voorzitter tezamen met de penningmeester en bij verhindering of ontstentenis van een of meer van hen, hun plaatsvervangers of twee andere bestuursleden.

Bestuursvergaderingen

Artikel 15

1.   De voorzitter bepaalt waar en wanneer een bestuursvergadering wordt gehouden.

      Hij is verplicht deze bijeen te roepen op verzoek van tenminste twee bestuursleden.

2.    De voorzitter stelt de agenda vast. Hij is verplicht een bepaald onderwerp op de agenda te
 plaatsen op verzoek van tenminste twee bestuursleden.
3.    De voorzitter heeft de bevoegdheid de beraadslaging over een aan de orde zijnd onderwerp te
 sluiten, tenzij het bestuur anders besluit.
4.    Bestuursbesluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen bij aanwezigheid van tenminste
 tweederde van het aantal bestuursleden. Bij staken van stemmen heeft de voorzitter een
 beslissende stem.

5.    De secretaris houdt notulen bij, tenzij het bestuur besluit te volstaan met een besluitenlijst.

       De notulen, casu quo de besluitenlijst, worden door het bestuur op de eerstvolgende vergadering
 vastgesteld.

Algemene Vergaderingen

Artikel 16

1.   Tenminste éénmaal per jaar wordt een Algemene Vergadering gehouden (jaarvergadering).

2.   Een Algemene Vergadering wordt gehouden in de gevallen bij de statuten bepaald en voorts krachtens een besluit van het bestuur, op schriftelijk verzoek van tenminste vijf leden, dan wel zoveel leden als tezamen bevoegd zijn één/tiende gedeelte van de stemmen in een Algemene Vergadering uit te brengen.

3.   Alle leden hebben - met inachtneming van het bepaalde in lid 4 van artikel 18 - toegang tot de Algemene Vergadering en hebben de bevoegdheid aldaar het woord te voeren en voorstellen te doen.

4.   Ieder lid, dat niet geschorst is, heeft één stem. Het stemrecht kan niet door een gemachtigde worden uitgeoefend. Elke rechtspersoon of niet rechtspersoonlijkheid bezittende organisatie heeft slechts één stem.

Agenda van de Algemene Vergadering

Artikel 17

1.   De agenda van de jaarvergadering bevat tenminste de volgende punten:

       a.    verkiezing van bestuursleden;

       b.    jaarverslag door het bestuur over het afgelopen boekjaar;

       c.    rekening en verantwoording door het bestuur over het bestuur, zoals gevoerd in het afgelopen 
  boekjaar;

       d.    begroting voor het komende jaar;

       e.    verslag van de bevindingen van de kascommissie;

       f.     benoeming kascommissie.

2.    De agenda van een Algemene Vergadering wordt overigens door het bestuur vastgesteld, met inachtneming van hetgeen in dit artikel is bepaald.

3.    Op schriftelijk verzoek van tenminste vijf leden, of zoveel minder als tezamen bevoegd zijn één/tiende gedeelte van de stemmen in een Algemene Vergadering uit te brengen, is het bestuur verplicht een opgegeven punt op de agenda te plaatsen, mits zodanig verzoek wordt ontvangen minstens tien dagen voor de Algemene Vergadering, de dag van ontvangst en van de vergadering niet meegerekend.

4.   Wordt een verzoek om een punt op de agenda te plaatsen, niet ontvangen voor de hiervoor bepaalde dag, dan kan het bestuur alsnog besluiten het opgegeven punt op de agenda te plaatsen. De secretaris doet daarvan zo mogelijk onverwijld schriftelijke mededeling aan de leden.

5.   Heeft zodanige mededeling niet plaatsgevonden, dan kan de Algemene Vergadering besluiten het opgegeven punt niet in behandeling te nemen.

6.   Indien een opgegeven punt niet in behandeling wordt genomen, dan zal het punt op de agenda van de eerstvolgende Algemene Vergadering moeten worden geplaatst.

7.   In afwijking van het vorenstaande moet het voorstel tot statutenwijziging of wijziging van het huishoudelijk reglement worden ontvangen tenminste dertig dagen voor de Algemene Vergadering, de dag van ontvangst en van de vergadering niet meegerekend.

      Het bepaalde in lid 4 is in dat geval niet van toepassing.

      Het bestuur is verplicht alle vereiste maatregelen te treffen.

Oproeping ter Algemene Vergadering

Artikel 18

1.   Algemene Vergaderingen worden door de zorg van de secretaris bijeengeroepen door middel van een schriftelijke kennisgeving, welke aan de leden wordt toegezonden tenminste een en twintig dagen tevoren, de dag van oproeping en van de vergadering niet meegerekend.

       Kennisgeving en/of oproeping zal geschieden langs een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het (lidmaatschaps-)adres dat door het lid voor dit doel aan de vereniging is kenbaar gemaakt, tenzij het bestuur besluit tot een oproeping via reguliere post.

2.   De kennisgevingen bevatten de vermelding van de tijd en de plaats van de te houden vergadering, alsmede de agenda, behoudens het bepaalde in artikel 17 lid 4.

3.   Indien aan een verzoek als bedoeld in artikel 16 lid 2 binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping overgaan op de wijze als is bepaald in lid 1 van dit artikel.

4.   Bij huishoudelijk reglement wordt geregeld dat:

       a.  leden die willen deelnemen aan een Algemene Vergadering zich tot een bepaalde termijn voor de aanvang van die vergadering dienen aan te melden;

       b.  leden die zich niet hebben aangemeld het recht om aan die vergadering deel te nemen verliezen;

       c.  leden die na aanmelding toch niet aan de vergadering deelnemen zonder tijdige opzegging voor hun eerstvolgende registratie inschrijfrecht verschuldigd zijn.

5.    Indien overeenkomstig het bepaalde in lid 4 van artikel 19 bij huishoudelijk reglement voorwaarden worden gesteld aan het gebruik van elektronische communicatiemiddelen dan dient dit bij de oproeping bekend te worden gemaakt.
 

Besluitvorming in de Algemene Vergadering

Artikel 19

1.   Besluiten van de Algemene Vergadering kunnen slechts worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen in een vergadering waarin tenminste twintig leden aanwezig zijn, tenzij in de wet of deze statuten anders is bepaald.

       Elke stem die voorafgaand aan de Algemene Vergadering wordt uitgebracht, zoals in de laatste volzin van dit lid is bepaald, telt mee als lid voor het quorumvereiste.

      Is gemeld quorum op de vastgestelde tijd niet aanwezig, dan kan, behoudens in de gevallen bedoeld in de artikelen 20 en 21, staande de vergadering door het bestuur een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen op een door hem te bepalen tijdstip, mits van deze procedure in de oproeping voor de Algemene Vergadering melding is gemaakt.

      In deze vergadering zullen alsdan - ongeacht het aantal aanwezige leden - rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen, eveneens bij volstrekte meerderheid van stemmen.

      Ongeldige stemmen en blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

       Stemmen die voorafgaand aan de Algemene Vergadering via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet eerder dan op de een en twintigste dag voor die vergadering, worden gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht.

2.   Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken mondeling, tenzij de Algemene Vergadering anders besluit.

3.   Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

      Heeft bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vindt een tweede stemming plaats tussen de twee personen, die de meeste stemmen op zich verenigden. Indien bij de tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.

4.   Bij huishoudelijk reglement kunnen voorwaarden worden gesteld aan het gebruik van elektronische communicatiemiddelen.

Statutenwijziging

Artikel 20

1.   Deze statuten kunnen worden gewijzigd bij besluit van de Algemene Vergadering met een meerderheid van tenminste drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen. In deze vergadering moeten tenminste twintig stemgerechtigde leden aanwezig zijn.

2.   Indien in een vergadering waarin een voorstel tot statutenwijziging aan de orde is, geen twintig stemgerechtigde leden aanwezig zijn, dan wordt een nieuwe vergadering bijeen geroepen, te houden niet eerder dan acht dagen en niet later dan twee maanden na de eerste.

      In deze vergadering kan een besluit tot statutenwijziging rechtsgeldig worden genomen met een meerderheid van tenminste drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden.

3.   Zij die de oproeping tot de Algemene Vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden.

4.   De wijziging treedt niet in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.

5.   De bepalingen in deze statuten, die reeds op grond van een dwingende wetsbepaling van toepassing zijn, zijn niet voor wijziging vatbaar.

Huishoudelijk reglement

Artikel 21

1.   De Algemene Vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.

2.   Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet of deze statuten.

3.   Besluiten tot het vaststellen of wijzigen van het huishoudelijk reglement worden genomen met inachtneming van het bepaalde in het voorgaande artikel van deze statuten.

     Onder statuten wordt alsdan mede geacht te zijn begrepen huishoudelijk reglement.

Ontbinding

Artikel 22

1.   Op het besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel 20 lid 1, 2 en 3 van overeenkomstige toepassing.

2.   In geval van ontbinding wordt een eventueel batig saldo verdeeld over de leden, tenzij bij het besluit tot ontbinding aan dit saldo een andere bestemming wordt gegeven.

3.   Bij ontbinding van de vereniging is het bestuur belast met de vereffening.

Inschrijving in het Handelsregister

Artikel 23

1.   De bestuurders zijn verplicht de vereniging te doen inschrijven in het Handelsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen het gebied waar de vereniging haar zetel heeft en een authentiek afschrift van de akte, dan wel een authentiek uittreksel van de akte, bevattende de statuten, ten kantore van dat register neer te leggen.

2.   De bestuurders dragen er zorg voor, dat in bedoeld register steeds worden ingeschreven: de naam, de voorna(a)m(en) en woonplaats van alle bestuursleden, die de vereniging in en buiten rechte kunnen vertegenwoordigen.

Slotbepaling

Artikel 24

In alle gevallen waarin noch door deze statuten, noch het huishoudelijk reglement der vereniging wordt voorzien, besluit het bestuur, zodanig dat het besluit niet in strijd komt met de bepalingen in de wet, noch met de statuten, noch met het huishoudelijk reglement."

VOLMACHT

Van gemelde volmachten blijkt uit twee onderhandse akten welke aan deze akten zijn gehecht.

WAARVAN AKTE is verleden te Zeist op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De comparante is mij, notaris, bekend.

De zakelijke inhoud van de akte is aan haar opgegeven en toegelicht.

De comparante heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden een ontwerpakte te hebben ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen.

De akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de comparante en vervolgens door mij, notaris.

(w.g.) L.J.G. Duquesnoy; J.A. Kool

 
 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE Oracle Gebruikers Club Holland

(per 1.1.2014)

 

Lidmaatschap:  

Op basis van Artikel 6 van de statuten kent de vereniging leden en toehoorders. 

Als lid kunnen slechts worden toegelaten: natuurlijke personen en rechtspersonen en niet rechtspersoonlijkheid bezittende organisaties die een bonafide belangstelling hebben in de Oracle producten.  

Als toehoorder kunnen uitsluitend Oracle geinteresseerde ZZP'ers en studenten worden toegelaten die een bonafide belangstelling hebben in de Oracle producten. Het is dus niet mogelijk als bedrijf Individueel toehoorder te worden.  

Over toelating beslist het bestuur.

 

Financiën:

Op basis van artikel 10 van de statuten wordt de verschuldigde contributie vastgesteld door de Algemene Vergadering. In de Algemene Ledenvergadering van 2013 is vastgesteld dat per 2014 de ledenbijdragen verhoogd zullen worden en deze zijn als volgt vastgesteld:

Bedrijfsleden                               300  euro per jaar excl. btw  (3 personen toegang)

Premium leden                    550 euro per jaar ex btw (6 personen toegang)

Toehoorders                               110  euro per jaar excl. btw  (1 persoon toegang)

 

Deze contributiebijdrage zal van kracht blijven tot het moment waarop een eventuele verhoging/wijziging wordt vastgesteld in een door de Algemene Vergadering vast te stellen wijziging in het huishoudelijk reglement.

Overige financiële bijdragen zoals inschrijfgelden voor bijeenkomsten en symposia/congressen, no show boetes, advertentietarieven voor de exploitatie van het verenigingsblad worden door het bestuur vastgesteld en maken deel uit van de exploitatie van het lopende verenigingsjaar.

 

Bestuur

Overeenkomstig de statutaire bepaling in artikel 12 lid 3 treedt om en nabij de helft van de bestuursleden af en de data van aftreden en eventuele herverkiezing wordt opgenomen in een rooster van aftreden.

 

Oproeping Algemene Vergadering (art. 18)

a.    Leden die digitaal dan wel fysiek willen deelnemen aan een Algemene Vergadering dienen zich uiterlijk 3 dagen via het gekozen communicatiemiddel (OGh website > agenda > ALV ) tevoren aan te melden. Deze leden ontvangen een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging van deze aanmelding.

b.    Leden die zich niet hebben aangemeld verliezen het recht om aan die vergadering deel te nemen

c.    Leden die na aanmelding toch niet aan de vergadering deelnemen zijn voor hun eerstvolgende registratie inschrijfrecht verschuldigd, tenzij zich tenminste drie dagen van tevoren hebben afgemeld.

 

Communicatie

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 19 lid 4 zal Communicatie geschieden via de website van de Oracle Gebruikersclub Holland en het daarvoor ingerichte communicatieplatform (closed userdeel) dan wel (in uitzonderlijke gevallen) via reguliere hard copy (post).

 

Privacy Policy en Disclaimer